Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Toiminnanjohtaja Peppi Tervo-Hiltula
  peppi.tervo-hiltula@tatsi.fi
  040 350 2094
 3. Rekisterin nimi
  Lehden tilaajarekisteri, uutiskirjeen tilaajarekisteri ja tapahtumiin ilmoittautumiset
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
  – Jäsenpalvelut
  – Jäsenviestintä
  – Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:llä ei ole henkilöjäseniä, mutta rekisterinpitäjä käsittelee:
  1) Henkilöiden osalta luottamustoimet järjestössä (yhdistyksen hallituksen jäsenet): nimi sekä yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot
  2) Koulutuksiin osallistuneiden osalta opintosuoritteet sekä nimi ja yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot
  3) Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden osalta nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  4) Tapahtumailmoittautumisten osalta nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä rekisteröidyn henkilön ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot kuten ruokavalio
  5) Tapahtumien ja koulutusten osallistuneiden palautteiden osalta nimi ja sähköpostiosoite
  6) mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 6. Tietolähteet
  Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity tilaa uutiskirjeen, ilmoittautuu tapahtumaan tai koulutukseen tai vastaa palautekyselyyn. Yhdistysverkoston jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt ilmoittaa jäsenyhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai yhteyshenkilö itse. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteen osalta MailChimp -palveluntarjoajalle, joka käyttää EU:n hyväksymiä suojatoimia.
 8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu lukitussa tilassa kassakaapissa.Säilytämme henkilötietoja vähintään osallistumisen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

  Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
  Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
 10. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 11. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.